Asociación Catalana de Empresarios y Propietarios de Drones

Estatutos

Estatutos originales de ACEPDRON. Descargar estatutos en formato PDF.

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES OPERADORES DE DE RPAS I PROPIETARIS DE DRONES (ACEPDRON)

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, FINS, ACTIVITATS, DOMICILI I ÀMBIT

Article 1.- Denominació.

Amb la denominació d’Associació Catalana d’Empreses Operadores d’RPAS i Propietaris de Drones (ACEPDRON), es constitueix una associació sense ànim de lucre, a l’empara de la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil relatiu a les persones jurídiques.

En l’àmbit de Catalunya s’inscriu la mateixa en el Registre d’Associacions del Departament de Justicia de la Generalitat a l’empara de la Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del codi] civil de Catalunya.

Article 2.- Durada.

L’Associació es constitueix per temps indefinit començant les seves activitats el mateix dia de la seva constitució. La seva dissolució es realitzarà de conformitat amb el disposat en els presents Estatuts i en les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Article 3.- Fins i Activitats.

L’Associació té com a fi la promoció de les aplicacions dels sistemes aeris pilotats remotament coneguts per les sigles en anglès RPAS, específicament es pot destacar els següents:

a) Impulsar la regulació normativa amb les administracions públiques de qualsevol índole.

b) Fomentar la investigació i la recerca mitjançant la col·laboració entre empreses i centres d’recerca.

c) Promoure la industria del sector i asesorar en materia de RPA’S i Drons i defensar els interessos d’ empreses i propietaris de drons y RPA´S

Per al compliment d’aquests fins, es realitzaran les següents activitats:

a) Representació davant l’Administració dels interessos del sector dels RPAS de Catalunya a Espanya i col·laboració amb l’Administració per a l’elaboració de la normativa que reguli l’ocupació dels RPAS.

b) Promoció de la imatge del sector, divulgació i comunicació dels avantatges dels RPAS.

c) Suport a la recerca, desenvolupament i innovació de les tecnologies emprades pels RPAS.

d) Foment de l’exportació dels productes dels associats.

e) Formació i capacitació.

f) Prestació de serveis als associats i terceres parts.

g) Servir de punt de contacte per a organismes nacionals i internacionals.

h) Coordinació de la indústria nacional i internacional per a la utilització eficient dels RPAS.

Article 4.- Domicili i Àmbit.

L’Associació estableix el seu domicili social en c/ Consell de Cent 246 2n 1a 08011 Barcelona.

El seu àmbit d’actuació exclusiva serà el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, deixant de banda poder establir acords en interès per als seus associats a fi de desenvolupar actuacions o activitats en l’àmbit nacional espanyol, i

[deixant de banda | sense perjudici de] la possible realització d’activitats en la resta de les nacions del món.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 5.- Òrgans de govern i representació de l’Associació.

Els òrgans de govern i representació de l’Associació són, respectivament, l’Assemblea General i la Junta Directiva o tambe enomenat Organ de Govern, complementats, en el seu cas, per una o més Comissions.

CAPÍTULO III. ASAMBLEA GENERAL

Article 6.- Funcions

Corresponen a l’assemblea general les funcions següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació a les quals fa referència l‘article 323-2.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Acordar o ratificar la baixa disciplinària dels associats, si els estatuts estableixen aquesta sanció i no atribueixen aquesta funció a un altre òrgan.

j) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 7.-Reunions

L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any, per a aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:

a) Si l’òrgan de govern ho considera convenient.

b) Si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge inferior d’aquests.

L’assemblea general, en cas de reunió a instàncies dels associats, s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud, si els estatuts no en fixen un de més breu.

Article 8.-Convocatòria

L’òrgan de govern ha de convocar l’assemblea general, almenys quinze dies abans de la data prevista per a la reunió, per mitjà d’un escrit adreçat al domicili de cada associat, llevat que els estatuts permetin fer-ho en un termini més breu o per altres mitjans, inclosos els telemàtics.

Article 9.-Ordre del dia

 1. Un nombre d’associats que representi almenys el 10% dels vots socials de l’associació, o un percentatge inferior si així ho estableixen els estatuts, pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els associats de l’ampliació de l’ordre del dia.
 2. L’assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
 3. Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia.

Article 10.-Constitució de l’assemblea general

 1. L’assemblea general, llevat que els estatuts estableixin una altra cosa, es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats presents o representats.
 2. La presidència i la secretaria de l’assemblea general, si els estatuts no estableixen una altra cosa, corresponen a les persones que ocupen aquests càrrecs en l’òrgan de govern, llevat que els associats assistents en designin d’altres a l’inici de la reunió.

Article 11.-Dret de vot

 1. Cada associat té, com a mínim, un vot en l’assemblea general. Els estatuts poden establir la suspensió de l’exercici d’aquest dret per l’incompliment d’obligacions econòmiques.
 2. Els estatuts de les associacions d’interès particular i d’aquelles en què hi hagi persones jurídiques que tinguin la condició d’associades poden establir sistemes de vot ponderat. La ponderació ha d’estar basada en la representativitat dels associats o en altres criteris objectius. El vot ponderat no opera en l’adopció d’acords de caràcter disciplinari.
 3. El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu o per mitjans telemàtics si els estatuts ho estableixen i determinen el procediment d’exercici d’aquest dret.
 4. L’assemblea general, si es qüestiona el dret de vot d’algun associat per raó d’un possible conflicte d’interessos amb l’associació, ha de decidir sobre aquesta qüestió en votació separada i, si escau, secreta.

Article 12.-Adopció d’acords

 1. Els acords s’adopten per majoria simple dels associats assistents o vàlidament representats en la reunió, si bé els estatuts poden exigir, per a qüestions determinades, un vot favorable més qualificat.
 2. Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’associació, no puguin votar un determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes d’establir la majoria necessària per a adoptar l’acord, llevat que aquest tingui per objecte la resolució d’un procediment sancionador, la destitució de la persona afectada com a membre d’un òrgan o l’exercici de l’acció de responsabilitat contra ella.
 3. La votació per a l’adopció d’acords ha d’ésser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels associats presents o representats en la reunió.

CAPITOL IV

Òrgan de govern

Article 13.-Atribucions i delegació de funcions

 1. L’òrgan de govern està facultat amb caràcter general per a fer els actes necessaris per a complir les finalitats de l’associació, llevat dels que, d’acord amb la llei o els estatuts, hagin d’ésser acordats per l’assemblea general o requereixin l’autorització prèvia d’aquesta.
 2. L’òrgan de govern pot delegar les seves funcions, d’acord amb l’article 312-1.2, si els estatuts no ho prohibeixen. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin d’ésser autoritzats o aprovats per l’assemblea general.

 

Article 14.-Composició de l’òrgan de govern i requisits per a ésser-ne membre

 1. L’òrgan de govern té caràcter col·legiat.
 2. Els membres de l’òrgan de govern han d’ésser associats i han de tenir capacitat per a exercir llurs drets socials.
 3. Les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ésser membres de l’òrgan de govern de les associacions que duen a terme una activitat econòmica mentre no hagi finit el període d’inhabilitació.

Article 15.-Elecció i nomenament

 1. Els membres de l’òrgan de govern han d’ésser escollits, en reunió de l’assemblea general o per mitjà del procediment electoral que estableixin els estatuts, per votació de tots els associats que estiguin en situació d’exercir llurs drets socials.
 2. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa d’actuació als associats abans de la data de l’elecció, i també, si aquesta es fa en assemblea general, durant la mateixa reunió. A aquests efectes, tenen dret a disposar de la llista dels associats amb antelació suficient. L’òrgan de govern, a proposta dels candidats, ha de fer arribar als associats, una vegada com a mínim, els programes i les altres comunicacions que siguin raonables. En els casos en què els associats ho autoritzin expressament, l’òrgan de govern pot facilitar als candidats que ho demanin el domicili, els telèfons i les adreces de correu electrònic dels associats.
 3. Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan de govern, llevat que els estatuts requereixin una majoria qualificada o estableixin algun altre sistema de provisió dels càrrecs.
 4. L’òrgan de govern, si s’hi produeixen vacants durant el termini per al qual han estat designats els seus membres, pot nomenar substituts, els quals ocupen el càrrec fins a la següent reunió de l’assemblea general o fins a l’elecció de nous càrrecs d’acord amb els estatuts, llevat que aquests estableixin una altra cosa.

Article 16.-Acceptació i durada del càrrec

 1. Els membres de l’òrgan de govern entren en funcions un cop han acceptat el càrrec per al qual han estat escollits o nomenats.
 2. L’acceptació del càrrec per al qual han estat escollits o nomenats els membres de l’òrgan de govern s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions.
 3. La durada del càrrec de membre de l’òrgan de govern no pot excedir els cinc anys, sens perjudici del dret a la reelecció si no l’exclouen els estatuts.

 

Article 17.-Exercici de les funcions de govern

 1. Els membres de l’òrgan de govern han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 2. Els membres de l’òrgan de govern, per a exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’associació i de participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords. Han de complir també els deures comptables que regula l’article 313-1, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’associació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.

Article 18.-Deures d’elaboració dels comptes i de transparència

 1. L’òrgan de govern ha d’elaborar el pressupost i els comptes anuals, que s’han de presentar a l’assemblea general perquè els aprovi en el termini que estableixin els estatuts i, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici. No cal elaborar comptes anuals si l’associació pot portar una comptabilitat simplificada en aplicació de l‘article 313-2.1.
 2. Les associacions declarades d’utilitat pública han de presentar al departament de la Generalitat competent per a inscriure-les, en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici, els comptes anuals aprovats, una memòria d’activitats i, si escau, d’acord amb llur normativa, l’informe d’auditoria.
 3. Les associacions declarades d’utilitat pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d’elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.

Article 19.-Gratuïtat dels càrrecs

 1. Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.
 2. Si algun membre de l’òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència o altres que no siguin les ordinàries de govern de l’associació, pot ésser retribuït, sempre que s’estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de membres de l’òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l’associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

Article 20.-Responsabilitat

 1. Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’associació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions.
 2. L’exercici de l’acció de responsabilitat ha d’ésser acordat, per majoria simple, per l’assemblea general, que pot atorgar amb aquesta finalitat un mandat especial.
 3. Un nombre d’associats que, conjuntament, representin almenys el 10% dels vots socials o el percentatge superior o inferior que, si escau, estableixin els estatuts pot exercir l’acció de responsabilitat, en interès de l’associació, en els casos següents:
 4. a) Si no es convoca l’assemblea general sol·licitada per a acordar l’exercici de l’acció de responsabilitat.
 5. b) Si l’acord adoptat és contrari a l’exigència de responsabilitat.
 6. c) Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d’un mes a comptar de l’adopció de l’acord.
 7. L’acció de responsabilitat en interès de l’associació prescriu al cap de tres anys de la data en què els responsables cessen en el càrrec.
 8. L’acció de responsabilitat per danys a l’associació és independent de la que correspongui als associats o a tercers per actes o omissions dels membres dels òrgans de govern que hagin lesionat llurs drets o interessos. Aquesta acció prescriu al cap de tres anys, comptats d’acord amb el que estableix l’article 121-23.
 9. Si la responsabilitat a què fan referència els apartats 1 a 5 no es pot imputar a una o més persones determinades, responen tots els membres de l’òrgan excepte els següents:
 10. a) Els que s’han oposat a l’acord i no han intervingut en la seva execució.
 11. b) Els que no han intervingut en l’adopció ni en l’execució de l’acord, sempre que hagin fet tot el que era possible per evitar el dany o almenys s’hi hagin oposat formalment en saber-ho.
 12. La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari.

Article 21.-Cessament en el càrrec

Els membres de l’òrgan de govern cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Venciment del càrrec, llevat de renovació.

d) Renúncia notificada a l’òrgan de govern.

e) Separació acordada per l’assemblea general.

f) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

L’assemblea general pot acordar en qualsevol moment separar de llurs funcions algun o tots els membres de l’òrgan de govern, amb subjecció, si escau, al que estableix l’article 322-5.3. L’acord de l’assemblea general d’exercir l’acció de responsabilitat determina la separació dels membres de l’òrgan de govern afectats.

Article 27.- Reunions i quòrum de constitució i adopció d’acords.

La Junta Directiva es lórgan de govern i es reunirà prèvia convocatòria, havent almenys tres dies entre aquesta i la seva celebració, i totes les vegades que  ho determini el seu President o a petició de 3 dels seus membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria simple. Cada membre de la Junta Directiva tindrà un vot. En cas d’empat, serà de qualitat el vot del President o de qui faci les seves vegades.

Article 28.- Facultats de la Junta Directiva o Organ de Govern:.

Són facultats de la Junta Directiva:

 1. a) Direcció de les activitats socials encaminades al compliment dels objectius de l’Associació i portada de la gestió econòmica i administrativa d’aquesta, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.
 2. b) Execució dels acords de l’Assemblea General.
 3. c) Formulació i submissió a l’aprovació de l’Assemblea General dels pressuposts i els comptes anuals.
 4. d) Elaboració, en el seu cas, del Reglament de Règim Interior.
 5. e) Resolució sobre l’admissió de nous associats.
 6. f) Nomenament de delegats i comissions de treball per a alguna determinada activitat de l’Associació.
 7. g) Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General.

Article 29.- Deures de la Junta Directiva o Organ de Govern.

La Junta Directiva ha de presentar un informe anual a l’Assemblea General en què es recullin les activitats realitzades i el grau de compliment dels objectius de l’Associació durant el període anual de referència.

Article 30.- El President.

El President tindrà les següents atribucions:

a) Representar legalment l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats.

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva.

c) Dirigir les deliberacions de l’una i l’altra.

d) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva firma els documents, actes i correspondència.

e) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselli o [resulti | sigui] necessària o convenient per al desenvolupament de les seves activitats, deixant de banda informar posteriorment a la Junta Directiva.

Article 31.- El Vicepresident.

El Vicepresident substituirà el President en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altre motiu, i tindrà les mateixes atribucions que ell.

Article 32.- El Secretari.

El Secretari, que podrà o no ser membre de la Junta Directiva, tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació, expedirà certificacions, portarà els fitxers i custodiarà la documentació de l’entitat, remetent en el seu cas, les comunicacions l’Administració, amb els requisits pertinents.

Article 33.- El Tresorer.

El Tresorer tindrà cura que la comptabilitat de l’Associació reflecteixi, a cada moment, la seva situació econòmica, comprovarà i verificarà l’exactitud dels ingressos i pagaments, i sancionarà amb la seva firma els estats de comptes i balanços que hagin de sotmetre’s a l’Assemblea General, amb el visat del President.

Article 34.- Els Vocals.

Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta Directiva els encomani.

Article 35.- Remuneració de la Junta Directiva.

Els càrrecs en la Junta Directiva no seran remunerats, encara que l’Associació reemborsés les despeses raonables incorregudes pels seus membres per al desempenyorament a l’exercici de les seves funcions.

Article 36.- Conflictes d’interès.

Si un membre de la Junta Directiva incorre en conflicte d’interès amb l’Associació, n’haurà d’informar la Junta Directiva, tan bon punt sigui conscient de la seva existència.

Així mateix, s’abstindrà de participar  en  l’adopció de qualsevol decisió relacionada amb el conflicte d’interès. La Junta Directiva o l’Assemblea General podran exigir la seva absència [a | en] les seves respectives deliberacions

CAPÍTOL V

ELS ASSOCIATS

Article 37.- Requisits i procediment per associar-se.

Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals estigui inclosa en l’àmbit de l’Associació, en correspondència amb les condicions generals requerides pels Estatuts.

Les persones, empreses o organitzacions que desitgin ser admeses com a membres de l’Associació, han de sol·licitar-ho} per escrit a la Junta Directiva en la forma que reglamentàriament es determinin.

La Junta Directiva decidirà sobre les sol·licituds d’admissió havent de ser ratificades les seves resolucions per l’Assemblea General en la primera reunió que se celebri.

Tots els Associats hauran d’estar inscrits en el llibre que s’endurà a l’efecte.

Article 38.- Classes d’Associats.

Existiran les següents classes d’associats:

a) Individuals, que seran persones físiques.

b) Empreses, que seran societats mercantils.

c) Institucions, que seran entitats [d’investigació | de recerca], persones jurídiques sense ànim de lucre o d’altres institucions pertanyents a l’Administració.

d) D’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de mode rellevant als fins de l’Associació, es facin creditors d’aquesta distinció. El nomenament de socis d’honor correspondrà a l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva i tindrà cinc anys de durada.

Dins de les classes b) i c) es podran establir subdivisions d’acord amb  la importància de les empreses i la naturalesa de les institucions.

L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, establirà en cada moment els barems aplicables així com les quotes d’entrada i periòdiques que corresponguin a cada classe i subdivisió. Així mateix, determinarà el nombre de drets de vot que ostentaran els associats, amb base a l’aplicació de criteris públics.

Article 39.- Causes de pèrdua de la condició d’associat.

La condició d’associat es perdrà per alguna de les causes següents:

 1. a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 2. b) Per incompliment de les seves obligacions econòmiques, si deixés de satisfer alguna de les quotes periòdiques o extraordinàries.
 3. c) Per comportament incorrecte, per desprestigiar a l’Associació amb fets o paraules que pertorbin greument els actes organitzats per la mateixa i la normal convivència entre els associats.

Article 40.-  Sancions

Les sancions que podran imposar-se als membres de l’Associació per incompliment dels seus deures són:

 1. a) Apercebiment
 2. b) Pèrdua de la condició d’associat.

Article 41.- Procediment sancionador

En els supòsits de sanció a associats, s’informarà en qualsevol cas a l’afectat dels fets que puguin donar lloc a aquestes mesures i se’l] sentirà prèviament, havent de ser motivat l’acord que, en aquest sentit, s’adopti.

Article 42.- Drets dels associats

Els associats tindran els següents drets:

a) Participar en totes les activitats que  organitzi l’Associació en compliment dels seus fins.

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.

c) Participar en les reunions de l’Assemblea General amb veu i vot.

d) Escollir] i ser escollits] membres de la Junta Directiva.

e) Ésser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat.

f) Ser escoltats  amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells.

g) Impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estimin contraris a la llei o als Estatuts.

h) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva millor compliment dels fins de l’Associació.

i) Ésser informats puntualment de les activitats pròpies de l’Associació, així com d’aquelles activitats en què està partícip, patrocini, posi el seu nom o col·labori d’alguna manera.

j) Ésser informats de la llista dels associats i de les accions que aquests realitzen en nom de l’Associació o bé siguin promogudes per aquesta.

k) Ésser informats de la situació econòmica i financera de l’Associació.

Els associats d’honor tindran els mateixos drets llevat del de vot en l’Assemblea General i el de participació en la Junta Directiva de l’Associació.

Els associats institucions podran mancar de dret de vot, si així   ho acorda l’Assemblea General.

Article 43.- Deures dels associats.

Els associats tindran les següents obligacions:

a) Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la seva consecució.

b) Pagar les quotes, derrames i d’altres aportacions que puguin correspondre a cada associat.

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació.

d) Complir la resta d’obligacions que resultin dels Estatuts.

Els associats d’honor no tindran l’obligació prevista en l’apartat b). Si l’assemblea General acorda que els associats institucions manquin de dret de vot, aquests tampoc tindran l’obligació prevista en l’apartat b).

Article 44

Adquisició de la condició d’associat

 1. Poden adquirir la condició d’associats les persones amb capacitat d’obrar i els menors no emancipats de més de catorze anys, amb l’assistència de llurs representants legals. Se n’exceptuen les associacions infantils, juvenils i d’alumnes i les altres associacions integrades per menors, en les quals es requereix capacitat natural.
 2. Els menors de catorze anys poden adquirir la condició d’associats, per mitjà de llurs representants legals, si els estatuts no ho exclouen. Els menors amb capacitat natural suficient poden oposar-se sempre a l’ingrés en una associació i donar-se’n de baixa en qualsevol moment.
 3. Les persones jurídiques, privades i públiques, poden adquirir la condició d’associades si no ho exclouen la llei ni llurs estatuts. La sol·licitud d’ingrés ha d’ésser acordada per l’òrgan competent.

Article 45

Aportacions al patrimoni de l’associació

 1. Els associats poden fer aportacions de béns o diners al patrimoni de l’associació, a títol de domini o d’ús, i subjectar-les a les condicions i els terminis que considerin pertinents.
 2. Els estatuts de l’associació poden establir que els associats hagin de fer aportacions quan hi ingressin o, si hi ha necessitats de finançament que ho justifiquin, en un moment posterior. Si així s’estableix, aquestes aportacions es poden retornar quan, per qualsevol causa, es produeixi la baixa de l’associat que les ha fetes o quan es dissolgui l’associació.
 3. Les aportacions restituïbles, tant si es fan amb caràcter voluntari com en compliment d’un deure estatutari, poden meritar interessos que no superin l’interès legal del diner si així es pacta expressament. També es poden establir clàusules d’estabilització del valor del diner.
 4. El reemborsament, si les aportacions són restituïbles, només es produeix en la mesura que no comporti que l’associació resti en una situació de patrimoni net negatiu. El dret a la restitució no es pot fer efectiu fins que no s’hagin aprovat els comptes de l’exercici en el qual s’ha produït la baixa o, en cas de dissolució, els comptes finals.

Article 46

Drets de participació

Els associats tenen el dret de participar en l’activitat de l’associació i, en particular, de:

a) Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i exercir-hi el dret de vot.

b) Elegir els membres de l’òrgan de govern i ésser elegibles, d’acord amb els estatuts, per a formar-ne part.

c) Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.

Article 47

Dret d’informació

Els associats tenen el dret d’ésser informats de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:

a) Ésser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.

b) Ésser informats per l’òrgan de govern, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.

c) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.

Article 48

Dret a rebre serveis

Els associats tenen dret a rebre els serveis que l’associació ofereixi en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori, d’acord amb el que estableixin els estatuts i hagin acordat els òrgans competents.

Article 49

Règim disciplinari

 1. L’associació pot adoptar mesures disciplinàries contra els associats per l’incompliment de llurs deures socials.
 2. Els estatuts o el reglament de règim intern han de tipificar les infraccions i les sancions, que han de respectar el principi de proporcionalitat.
 3. Les sancions han d’ésser imposades per l’òrgan competent i d’acord amb el procediment que estableixen els estatuts. Abans d’imposar la sanció, s’ha d’informar la persona afectada de les causes que la justifiquen. La persona afectada té el dret d’oposar-s’hi i de practicar proves en descàrrec seu.
 4. La imposició de sancions ha d’ésser sempre motivada.

Article 50

Transmissió de la condició d’associat

La condició d’associat només es pot transmetre si els estatuts ho estableixen.

Article 51

Baixa voluntària

Els associats tenen dret a donar-se de baixa lliurement de l’associació i a recuperar, si escau, les aportacions restituïbles que hagin fet

CAPÍTOL VI

Modificacions estructurals i dissolució

Article 52

Adopció dels acords de modificació estructural i dissolució

Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució d’una associació, si els estatuts no ho estableixen d’una altra manera, els associats presents o representats a l’assemblea general han de representar almenys la meitat dels vots socials. En aquest cas, l’aprovació per majoria simple és suficient. Si no s’assoleix aquest quòrum d’assistència en primera convocatòria, es requereix una majoria de dos terços dels vots socials presents o representats en segona convocatòria.

Article 53

Modificació d’estatuts

 1. Per a acordar una modificació d’estatuts, la convocatòria de l’assemblea general ha d’expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.
 2. L’acord de modificació dels estatuts s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions. La sol·licitud d’inscripció s’ha d’acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i de la versió actualitzada dels estatuts.

Article 54

Fusió, escissió i transformació

 1. La fusió, l’escissió i la transformació d’associacions se subjecten als requisits i als procediments que regulen els articles 314-1 a 314-3.
 2. Les associacions es poden transformar només en una altra persona jurídica no lucrativa.

Article 55

Causes de dissolució

Les associacions es dissolen per les causes següents:

a) Acord de l’assemblea general.

b) Finiment del termini que estableixen els estatuts, llevat que l’assemblea general n’acordi la pròrroga.

c) Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l’associació o impossibilitat d’assolir-la, llevat que l’assemblea general n’acordi la modificació.

d) Baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres.

e) Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de l’associació, declarada per sentència ferma.

f) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

g) Les altres que estableixin la llei o els estatuts.

Article 56

Procediment de dissolució

 1. La dissolució requereix l’acord de l’assemblea general si es produeix alguna de les causes que estableix l’article 324-4.b i c o alguna altra que estableixin els estatuts. L’assemblea general que es reuneixi amb aquesta finalitat pot, en lloc d’acordar la dissolució, adoptar els acords que calguin per a remoure’n la causa.
 2. L’òrgan de govern de l’associació té el deure de convocar l’assemblea general quan conegui que s’ha produït una causa de dissolució. Qualsevol associat li pot sol·licitar que ho faci si estima fonamentadament que s’ha produït una d’aquestes causes.
 3. Si l’assemblea no és convocada, no es reuneix o no adopta cap acord que remogui la causa de dissolució, qualsevol persona interessada pot sol·licitar a l’autoritat judicial que dissolgui l’associació. El mateix procediment se segueix en el supòsit a què fa referència l’article 324.4.d si els associats restants no n’acorden la dissolució.

Article 57

Destinació dels béns sobrants

 1. Els béns sobrants s’han d’adjudicar a les entitats o destinar a les finalitats que estableixin els estatuts. En cap cas no es poden adjudicar als associats o a altres persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de lucre.
 2. Els béns sobrants, si les disposicions estatutàries sobre llur destinació no es poden complir, s’han d’adjudicar a altres entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les de l’associació dissolta, amb preferència per les que tinguin el domicili en el mateix municipi o, si no n’hi ha, per les que el tinguin a la mateixa comarca.

Article 58

Suspensió de la publicitat registral

 1. La publicitat del Registre d’Associacions no és procedent en el cas de les associacions que no tinguin actualitzades les dades registrals amb relació als òrgans de govern i a l’adaptació, si escau, dels estatuts a la llei.
 2. Si, en un termini de quatre anys des que es produeix el venciment dels nomenaments de l’òrgan de govern, la renovació no s’inscriu al Registre d’Associacions, s’ha d’iniciar d’ofici el procediment per a declarar-la inactiva, sens perjudici que s’esmeni la dita circumstància o que es liquidi l’associació de la manera que sigui legalment procedent.

CAPÍTOL VII. RÈGIM DE FINANÇAMENT, COMPTABILITAT I DOCUMENTACIÓ

Article 59.- Obligacions documentals i [narrables | comptables].

L’Associació disposarà d’una relació actualitzada d’associats. Així mateix, portarà una comptabilitat on quedarà reflectida la imatge fidel del patrimoni, els resultats, la situació financera de l’entitat i les activitats realitzades. També disposarà d’un inventari actualitzat dels seus béns.

[En | A] un llibre d’actes, figuraran les corresponents a les reunions que celebrin els seus òrgans de govern i representació.

Article 60.- Recursos Econòmics.

Els recursos econòmics prevists per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació seran els següents:

a) Quotes d’entrada, periòdiques o extraordinàries.

b) Productes i rendes dels seus béns, interessos dels seus comptes bancaris i tots els altres productes financers.

c) Subvencions, donatius, herències i llegats que pogués rebre per part dels associats o de terceres persones.

d) Ingressos per prestacions de serveis a associats i terceres persones.

e) Qualsevol altre recurs lícit.

En el moment de la seva constitució, l’Associació manca de patrimoni.

Article 61.- Tanqui d’Exercici.

El tancament de l’exercici associatiu coincidirà amb l’últim dia de l’any natural.

A Barcelona a 6 de juliol de 2015

Descargar estatutos en formato PDF.

 

Salir de la versión móvil